Vyhraj KIA EV6 na víkend

Vyhraj KIA EV6 na víkend

Štatút súťaže – Vyhraj KIA EV6 na víkend

Tento štatút súťaže „Vyhraj KIA EV6 na víkend” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Vyhraj KIA EV6 na víkend“ (ďalej len „súťaž“).

        1. Usporiadateľ súťaže
Direct Impact, s.r.o., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 833 637, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 26276/B konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky (ďalej len „Direct Impact“ alebo „Usporiadateľ “)

        2. Organizátor súťaže
Direct Impact, s.r.o., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 833 637, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 26276/B konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky (ďalej len „Organizátor“)

        3. Trvanie súťaže
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky od 6.9.2022, 15:00 hod. do 9.9.2022, 19:00 hod.

       4. Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom a doručovacou adresou výhry na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň začiatku súťaže dovŕšila 18. rok svojho veku (ďalej len „Účastník súťaže“). Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.

Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry. Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2. tohto článku alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná osobe, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník. Osoba podľa prvej vety tohto bodu 4. tohto článku je povinná uhradiť škodu spôsobenú Usporiadateľovi.

        5. Pravidlá súťaže

  • Mechanizmus súťaže

Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa článkov 3. a 4., a ktorí sa stanú sledovateľmi, tzv. followermi účtu Usporiadateľa na https://www.instagram.com/itapa.bratislava/ (ďalej len „sociálna sieť Instagram“) a do komentára označia 2 ľudí, s ktorými by si výhru užili.

V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená z tejto súťaže v zmysle podmienok stanovených v tomto Štatúte, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhercom sa stane osoba, ktorá bola vyžrebovaná ako prvý náhradník, resp. druhý alebo tretí náhradník. Ak ani náhradníci nebudú spĺňať podmienky účasti v súťaži, výhra prepadne. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v mieste sídla Organizátora v prítomnosti troch náhodne vybraných zamestnancov a partnerov Usporiadateľa. Ak sa súťaže v príslušnom kole zúčastní iba jeden Účastník súťaže, žrebovanie sa neuskutoční a daný Účastník súťaže získa príslušné výhry. Ak sa súťaže v príslušnom kole nezúčastní ani jeden Účastník súťaže, žrebovanie sa neuskutoční a výhra prepadne v prospech Usporiadateľa súťaže.

  • Výhra v súťaži

Bezodplatné zapožičanie osobného vozidla Kia EV6 na víkend (3 kalendárne dni).

  • Žrebovanie výhercov súťaže

Organizátor po skončení súťaže vyžrebuje výhercu alebo výhercov a náhradníka alebo náhradníkov výhercu zo všetkých Účastníkov súťaže, ktorí riadne splnili podmienky pre účasť v súťaži. Vyžrebovaní budú 1 výherca a 2 náhradníci. Žrebovanie sa uskutoční 9.9.2022.

  • Oboznamovanie s výsledkami súťaže

Výherca bude o svojej výhre informovaný zo strany Usporiadateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti Instagram, pod profilom, s ktorým sa zapojil do súťaže. Informovaný bude najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia súťaže.

  • Spôsob odovzdania výhry

Odovzdanie výhry pre Výhercu zo strany Usporiadateľa prebehne na základe dohody medzi uvedenými stranami. Výherca je povinný si výhru prevziať najneskôr do 31.12.2022.
V prípade, ak Usporiadateľ súťaže v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaži dostane písomné alebo elektronické vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo v danej sedemdňovej lehote nedostane žiadne písomné alebo elektronické vyjadrenie od výhercu, predmetná výhra bude následne odovzdaná náhradníkovi. V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca a ani žiadny z náhradníkov postupom podľa predchádzajúcej vety, výhra prepadne a Usporiadateľ súťaže je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.
Usporiadateľ má právo výhru výhercovi alebo náhradníkovi neodovzdať alebo odobrať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení Štatútu. Výhry v súťaži sú nepeňažné výhry a ako také podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov len vtedy, ak presahujú sumu 350,00 €.

  • Súhlas so zverejnením osobných údajov

Zapojením sa do súťaže Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas, a to na dobu určitú do 31.12.2022, na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo a fotografia z profilu na Facebooku, resp. Instagrame, prostredníctvom ktorého sa do súťaže zapojil, na účely (a) uskutočnenia súťaže: zabezpečenia priebehu, vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov súťaže a doručenia výhier; (b) zverejnenia identifikácie výhercu v rozsahu jeho mena a priezviska; (c) reklamné a marketingové; pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník súťaže má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Každý Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  • Právo Usporiadateľa zmeniť Štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž
  1. Právo Usporiadateľa zmeniť Štatút alebo odvolať súťaž: Usporiadateľ a Organizátor súťaže si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť Pravidlá alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady.
  2. Spôsob zmeny Štatútu alebo odvolania súťaže: Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Usporiadateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na sociálnej sieti Instagram.
  • Záverečné ustanovenia

Štatút nadobúda platnosť voči tretím osobám dňom jeho zverejnenia na webovej stránke Usporiadateľa https://itapaexpo.sk/ a účinnosť od 6.9.2022, 15:00 hod..
Zo strany Usporiadateľa je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťaže, príp. nejasností týkajúcich sa výkladu Štatútu, Usporiadateľ vysvetlí, resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v Štatúte tak, aby bol zachovaný zmysel súťaže. Na právne vzťahy neupravené Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom Štatútu najbližšie. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú zo súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví Účastníci súťaže a Usporiadateľ zaväzujú riešiť ich vzájomnými rokovaniami a dohodou. Štatút je k dispozícii na stránke https://itapaexpo.sk/. Účastníci súťaže svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že výhry zo súťaže nie je podľa platných a účinných právnych predpisov SR možné vymáhať súdnou cestou.
 
V Bratislave 6.9.2022
Direct Impact, s.r.o.